Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

marker-pen-1600457_960_720

RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROJEKTA IN PRIJAVO NA RAZPIS

Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja pestro paleto izobraževalnih programov (Gimnazija, Ekonomski tehnik SSI , Ekonomski tehnik – PTI , Trgovec – SPI , Mizar – SPI, Obdelovalec lesa – NPI, Oblikovalec kovin – orodjar – SPI), ki ustvarjajo zanimiv prostor učne in medčloveške interakcije, s specifičnimi potenciali za oblikovanje in razvoj inovativnega učnega okolja. Tovrstna širina nujno privede do velikih razlik med skupinami dijakov, ne le po starosti, predznanju in zmožnostih, ampak tudi glede na njihovo družinsko, širše socialno in kulturno ozadje, način življenja, njihove poklicne (strokovne) in osebne interese, pričakovanja v odnosu do izobraževalnega procesa in nenazadnje odzive na ključne, aktualne izzive sodobne družbe. Prav heterogena struktura dijakov nas sili v iskanje inovativnih poti k doseganju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih smotrov. V njej smo prepoznali ključno prednost, na kateri gradimo pouk, osredinjen na potrebe, želje in potenciale posameznika v uglašenosti z zahtevami spreminjajočih se družbenoekonomskih razmer.

Na drugi strani se šola v zadnjih letih srečuje z novimi izzivi, ki jih pogojuje njena umeščenost v enega od gospodarsko in socialno najšibkejših delov slovenskega podeželja. Z vse večjo dnevno gravitacijo prebivalstva v velika urbana središča (predvsem v Ljubljano), se tudi dijaki raje odločajo za šolanje v okolju, ki jim ponuja več možnosti za izbiro neformalnih izobraževalnih, športnih in kulturnih aktivnosti. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti je gmotni položaj družin, iz katerih izhajajo dijaki naše šole, v povprečju zelo slab, kar posledično pomeni tudi osiromašenje na drugih področjih: socialnem, kulturnem, intelektualnem. Potrebe po kulturni in intelektualni ponudbi Kočevja poleg Pokrajinskega muzeja uspešno zapolnjuje tudi nedavno ustanovljeni Kulturni center (KCK), s katerima se šola že povezuje in želi sodelovanje v prihodnosti še okrepiti. GSŠ Kočevje za svoje lokalno okolje in širšo regijo tako ne predstavlja le ene od izobraževalnih ustanov, ampak je hkrati pomemben socialni, intelektualni in kulturni center, ki ga zamirajoče slovensko podeželje nujno potrebuje. Z izvajanjem projektnih podaktivnosti bomo obogatili življenje v šoli in po šoli ter okrepili sodelovanje z lokalnim okoljem, kar bo prispevalo k prepoznavnosti našega zavoda in njegovi promociji ter posledično pomagalo pri povečanju vpisa v prihodnjih letih. Slovensko podeželje bo namreč v svoji avtentični obliki preživelo le, če bo ostalo privlačno tudi za najbolj ambiciozne mlade ljudi, saj bodo prav ti bodoči intelektualci in ustvarjalci delovnih mest v prihodnosti krojili njegovo usodo.

IZBOR OSREDNJIH KOMPETENC

Med kompetencami, ki so v besedilu razpisa (str. 2, 3. odstavek) navedene kot prioritetna področja razvoja, smo izbrali tiste, za katere menimo, da jim moramo v programu projekta posvetiti posebno pozornost ter jih razvijati zavestno in načrtno: bodisi zato, ker menimo, da igrajo posebej pomembno vlogo pri pripravi dijakov na vstop v svet odraslih in na dinamičen trg dela bodisi zato, ker imajo v zvezi z njimi največ primanjkljajev. Temeljno rdečo nit projekta tako predstavlja razvijanje:

jezikovnih kompetenc (sporazumevanje v materinem in tujih jezikih);

informacijske pismenosti (uporaba IKT);

učenja učenja;

ustvarjalnosti, inovativnosti ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo;

socialne kompetence.