Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih vsakdanjih situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik (Cotič, 2011). Razvoj jezikovnih kompetenc je zato bistvenega pomena za izražanje lastnih misli in idej, oblikovanje konceptov in vzpostavljanje učinkovite komunikacije z drugimi ter tako predstavlja pomemben pogoj za razvoj na vseh šolskih predmetnih področjih (materinščina, jeziki, pa tudi matematika, naravoslovje, družboslovje in umetnost). Med osmimi ključnimi kompetencami za izobraževanje v 21. stoletju, k razvoju katerih naj bi stremele vse šole Evropske unije, sta posebej navedeni komunikacija v maternem jeziku in komunikacija v tujih jezikih (Developing Key Competences at School in Europe, 2012).

Ugotovili smo, da način komunikacije v sodobnem svetu, ki se med mladimi v veliki meri omejuje predvsem na kratka sporočila in podobe, poleg hitrejšega načina življenja vpliva tudi na vedno opaznejše primanjkljaje na področju jezikovnih kompetenc pri dijakih. Ker je s stopnjo razvoja teh kompetenc povezan učni uspeh na vseh predmetnih področjih in hkrati predstavlja pomembno popotnico za nadaljnji študij oziroma življenjsko uspešnost na delovnem mestu, jim namenjamo posebno pozornost. Z bolonjsko reformo so se namreč tudi visokošolski študijski programi usmerili v samostojno obravnavo vsebin s pisnimi in ustnimi predstavitvami, kjer prav jezikovne kompetence pridejo še posebej do izraza.

Jezikovne kompetence, ki jih želimo razvijati, obsegajo: pridobivanje podatkov in informacij, razumevanje besedil, uporaba strokovne terminologije, sporazumevanje ter zmožnost jezikovne interakcije in zmožnost obvladovanja različnih jezikovnih situacij, predvsem pa ustno in pisno sporočanje. V programu gimnazija izvajamo projekt »Ustno in pisno sporočanje«, ki ga želimo strokovno in vsebinsko izpopolniti ter ga v prilagojeni obliki razširiti na izobraževalne programe, ki jih dijaki zaključujejo s poklicno maturo. Za nadgradnjo in postopno razširjanje bo poskrbel multiplikator POŠ, ki bo izvajal skupne motivacijske delavnice in v naslednjih fazah učnega procesa dijakom nudil podporo v obliki individualnih konzultacij in možnosti vadenja javnega nastopanja.

USTNO IN PISNO SPOROČANJE

RAZSTAVE V SODELOVANJU S POKRAJINSKIM MUZEJEM KOČEVJE

Razstava o zgodovini slovenske policije 2016

Kočevsko v vojni za Slovenijo 2017

Razstava Utrinki slovenske policije 2018

Razstava Od mareskalkov do veterinarjev 2018

Od Sokolskega do Šeškovega doma 2018

Življenje z reko Rinžo 2018

Razstava Rudnik rjavega premoga Kočevje 2018

Razstava Kočevska proga 2019