Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Glede na evropska izhodišča je učenje učenja sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje ter učinkovito upravljati s časom in informacijami, tako individualno kot v skupinah. Kompetenca t. i. metaučenja vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti in sposobnost premagovanja ovir. Dotika se pridobivanja, obdelave in sprejemanja novega znanja, razvijanja spretnosti ter iskanja in uporabe nasvetov (Ažman, 2012). Poleg izboljšanja učnih strategij je implementiranje učenja učenja v učni proces pomembno tudi zato, ker ne glede na predmetno področje ali temo spodbuja mišljenje na višjih taksonomskih ravneh (razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Dijakom s primanjkljaji daje potrebna orodja, da te primanjkljaje izničijo, nadarjenim dijakom pa omogoča razvoj potencialov, ki presegajo cilje, določene v učnem načrtu. Učenje učenja je na ravni Evropske unije prepoznano kot ena ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje 21. stoletja (Developing Key Competences at School in Europe, 2012), obenem pa jo kot daljnoročni cilj vzgojno-izobraževalnega dela izpostavlja tudi šolski razvojni načrt našega zavoda.

Na področju razvijanja učenja učenja ima Gimnazija in srednja šola Kočevje že dolgo in uspešno tradicijo, saj je za uvajanje te medpredmetne kompetence v pouk leta 2010 prejela priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga že od leta 1999 Zavod RS za šolstvo podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. To odličnost želimo ohranjati še naprej in jo dopolnjevati s prenosom izkušenj v nove kontekste.

Aktivnosti smo načrtovali tako, da z njimi razvijamo strategije učenja pri dijakih s primanjkljaji in izkoriščamo potenciale nadarjenih dijakov (projekt »Učna podpora«). Razvijanje učenja učenja bo prisotno pri šolskem projektu »Avtentični pouk«, še posebej pri vidiku formativnega spremljanja učenja in poučevanja, ki ga bo multiplikator POŠ izvajal skupaj s predmetnim učiteljem v obliki timskega poučevanja. Hitra in kvalitetna povratna informacija je pravi ključ do razmisleka o lastnem znanju in pot do razvijanja novih, bolj učinkovitih učnih strategij. Dijake bomo zato navajali na samorefleksijo in samoevalvacijo ter jih postopoma vodili do stanja samoregulativnega učenja. V petletnem obdobju projekta bomo formativno spremljanje razširili še na ostale projekte (npr. projekt »Ustno in pisno sporočanje«) oziroma vanj začeli vpeljevati posamezne skupine učiteljev. Multiplikator POŠ bo predmetnemu učitelju pomagal tudi kot spremljevalec dijakov pri terenskem delu, ki je nepogrešljiv za izvedbo avtentičnega pouka, in na ta način poskrbel, da bo pri formativnem spremljanju upoštevan tudi učni proces izven rednih šolskih ur.

Poleg uvajanja formativnega spremljanja učenja in poučevanja bomo glede na potrebe in interese dijakov v prostih urah ali po pouku izvajali delavnice na temo organizacije časa (»time management«), ki razvija osnovno spretnost samoorganizacije in je pogoj za uspešno učenje. Za dijake programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja bomo pripravili še delavnice izdelovanja zapiskov in mnemotehnik, s katerimi si bodo lahko pomagali pri hitrejšem pomnjenju, boljšem razumevanju in posledično izboljšali učni uspeh.

Kompetenco učenja učenja želimo razvijati tudi pri učiteljih in ostalih strokovnih delavcih naše šole in partnerskih šol, ki bodo z načrtovanimi projektnimi podaktivnostmi (predstavitev projekta, strokovna predavanja in delavnice) pridobivali konkretna orodja za izvajanje prožnih oblik poučevanja, hkrati pa bodo gradili tudi na razmisleku o lastnem vseživljenjskem izobraževanju in strokovnem ter profesionalnem razvoju.

DELAVNICE UČENJA UČENJA

UČNA PODPORA

Vrtec na obisku 2017

Stereotipi so brez veze: dan za punce 2017

Delavnice na fakulteti za naravoslovje in matematiko UM 2017

Tekmovanje Naj mafin 2017

Obrazi prihodnosti 2017

Pogled v vesolje

Najbolj zdrav mafin 2018

Davčno opismenjevanje mladih 2018

Izbruh vulkana na GSŠK

Varno v cestnem prometu 2018

Doživljanje gozda 2018

Zdrava prehrana 2018/2019

Vrtec na obisku 2019

Maltatal 2019

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko 2019

Strokovna ekskurzija v Ljubljano 2019

Knjižni sejem 2019

Tehniški dan (podjetništvo) 2019

GROM 2019

Krvodajalstvo 2019

Ekskurzija v Škofjo Loko 2020

Tehniški dan 2020

AVTENTIČNI POUK