Novembra 2016 smo v programu gimnazija izvedli delavnico »Zaznavni stili VAKOG«. Dijaki so izpolnili vprašalnike in glede na odgovor določili svoj prednostni zaznavni kanal (vizualni, avditivni, kinestetični). Temu so sledili nasveti za učenje glede na zaznavne specifike posameznika.

V decembru smo v programu mizar smo izvedli delavnico na temo vrednotenja lesenih izdelkov. Dijaki so se razdelili po skupinah, vsaka skupina je dobila en manjši leseni predmet (skledo za kruh, leseno šatuljo za igralne karte, par lesenih glavnikov ipd.). S pomočjo delovnih listov so dijaki izvedli naslednje naloge: predmet so poimenovali, na kratko opisali in skicirali. Nato so ga poskušali ovrednotiti s pomočjo vnaprej določenih kriterijev, pri čemer so svojo pozornost vsakokrat usmerili na specifični vidik oz. kategorijo (estetika, uporabnost, izdelava). Ob vsaki kategoriji so podali tudi lastne predloge za možne izboljšave.

Z dijaki programa gimnazija, ki so za drugi tuji jezik izbrali francoščino, smo v decembru izvedli vrstniško ocenjevanje v dogovoru s profesorico francoščine. Dijaki so napisali kratek sestavek (opis svojega stanovanja in okolice za prodajni oglas), nato so si izdelke zamenjali med seboj in jih ocenili po vnaprej pripravljenih kriterijih. Izdelke so naknadno oddali v pregled tudi profesorici francoščine.

Dijaki so v mesecu januarju in začetku februarja za informativni dan s spletnim orodjem Prezi pripravili predstavitev igrifikacije Classcraft, ki jo uporabljajo pri pouku matematike. V predstavitvi so na kratko orisali način pouka, ki vključuje elemente računalniške igre, a hkrati ohranja kognitivno vrednost učne snovi in v celoti upošteva učni načrt, pravilnik o ocenjevanju znanja in ostale, formalno zavezujoče šolske dokumente. Opisali so specifično poučevanje in učenje matematike, ki je lahko tudi zabavno. Za obiskovalce informativnih dni so pripravili matematične naloge v treh težavnostnih stopnjah in ustno predstavitev igrifikacije Classcraft za informativni dan.

Maja 2018 smo v 1. c razredu izvedli delavnico na temo učenja. Pripravili smo več kompletov kart z vprašanji o učenju, kot na primer: Kako se najraje učiš? Kakšni so tvoji učni cilji? Kaj narediš, če se pri učenju ne moreš zbrati? Dijaki so karte jemali s kupčka, prebrali vprašanje in vsi po vrsti odgovarjali nanje. S tem so si izmenjali izkušnje o učenju, spoznali, da se vsak uči na drugačen način in se seznanili z različnimi učnimi strategijami z namenom, da pri svojem delu uporabijo tiste, ki jim najbolj ustrezajo.

December 2018: z dijaki 3. a in 3. b razreda programa gimnazija je bila izvedena delavnica oz. učno srečanje, kjer so dijaki razvijali kompetenco učenje učenja na področju zgodovine. Cilj delavnice je bil izboljšati učno uspešnost dijakov in jim predstaviti metode za učinkovitejše učenje zgodovine. Na delavnici sem multiplikatorka POŠ določila dijaka tutorja (dijaka, ki je zelo uspešen na področju zgodovine). Dijak tutor je z razlago ostalim učencem ugotavljal lastno stopnjo razumevanja in jo nadgrajeval, medtem ko so poučevani dijaki razvijali nove učne strategije in znanje. Skupaj z dijaki smo pripravili tudi kartončke, na katere so si zapisali ključne dogodke in letnice.

V mesecu januarju 2019 smo v 1. b razredu izpeljali delavnico na temo učnih pripomočkov: vsak dijak je dobil 5 manjših lističev, ki jih je preluknjal in v zgornjem kotu povezal med seboj. Prvi listič je bil namenjen naslovnici, vsi ostali pa kot pripomoček za učenje in preverjanje lastnega znanja. Dijaki so si, po sistemu prednja stran lističa vprašanje, zadnja stran lističa odgovor, pripravili učne kartončke z izpisom formul pri matematiki.

V mesecu marcu 2019 smo izvedli delavnico oz. učno srečanje, kjer so dijaki razvijali kompetenco učenje učenja na področju fizike. Cilj delavnice je bil izboljšati učno uspešnost dijakov in jim predstaviti metode za učinkovitejše učenje zgodovine. Na delavnici sem multiplikatorka POŠ določila dijaka tutorja (dijaka, ki je zelo uspešen na tem področju). Dijak tutor je z razlago ostalim učencem ugotavljal lastno stopnjo razumevanja in jo nadgrajeval, medtem ko so poučevani dijaki razvijali nove učne strategije in znanje. Skupaj z dijaki smo pripravili tudi kartončke, na katere so si zapisali ključne formule in enote.

Meseca junija 2019 smo z dijaki 2. c razreda program ekonomski tehnik izvedli delavnico o medosebnih odbnosih: multiplikatorka POŠ sem za dijake pripravila sklop učnih kartic, s pomočjo katerih dijaki razmišljajo o medosebnih odnosih v razredu in vsakdanjem življenju, vlogi žrtve in storilca ter odzivih na različne bolj ali manj prijetne situacije v medosebnih odnosih. Karte z vprašanji dijaki položijo predse in jih drugo za drugo jemljejo s kupčka. Preberejo vprašanje in nanj vsi po vrsti odgovorijo, si izmenjajo izkušnje, se pogovarjajo o stališčih ter skušajo doseči soglasje, kako se odzvati in ravnati v določeni situaciji.

Januar, februar 2020: v 1. a, 1. b in 1. c razredu smo izvedli delavnico na temo učenja. Pripravili smo več kompletov kart z vprašanji o učenju, kot na primer: Kako se najraje učiš? Kakšni so tvoji učni cilji? Kaj narediš, če se pri učenju ne moreš zbrati? Dijaki so karte jemali s kupčka, prebrali vprašanje in vsi po vrsti odgovarjali nanje. S tem so si izmenjali izkušnje o učenju, spoznali, da se vsak uči na drugačen način in se seznanili z različnimi učnimi strategijami z namenom, da pri svojem delu uporabijo tiste, ki jim najbolj ustrezajo.

Priprava video predstavitve in virtualne delavnice na temo učenje učenja za zaposlene na GSŠK.

Marec 2021: izvedba učnega srečanja, kjer so dijaki razvijali kompetenco učenje učenja na področju matematike. Cilj delavnice je bil izboljšati učno uspešnost in učinkovitejše učenje dijakov. Na delavnici smo določili dva dijaka tutorja (dijaka, ki sta zelo uspešna na področju matematike). Dijak tutor je z razlago ostalim učencem ugotavljal lastno stopnjo razumevanja in jo nadgrajeval, medtem ko so poučevani dijaki razvijali nove učne strategije. Skupaj z dijaki smo pripravili tudi kartončke, na katere so si napisali pomembnejše formule (izračun ploščine, prostornine, obsega…) ki jih uporabljamo pri matematiki. V aktivnosti so sodelovali dijaki 4. d razreda.